جناب آقای مریدزاده بعد از 92 روز اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در اردیبهشت 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

Go to top