موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

پرداخت کمک هزینه داروی شیمی درمانی به مددجویان ازطریق داروخانه 13 آبان


-کمک هزینه درمانی از محل کمک های مردمی به مددکاری .


-این کمک ها شامل پرداخت برای هزینه های درمانی و...می باشد.


-کمک هزینه دندانپزشکی با معرفی سرکارخانم افشار،(سرکار خانم دکترها وزیری، طباطبایی و رنجکش) ومشاوره روان درمانی


-کلاس های روز یکشنبه برای بهبود یافته های محترم برگزار شده در مجموع دوجلسه کلاس و یک جلسه همایش شرکت داشتند .که گزارش هر جلسه در کانال مؤسسه مهیار آمده است.
-تعداد شرکت کننده های بهمن ماه درمجموع :175
درتاریخ 96/11/01: کارگاه روانشناسی
درتاریخ 15/11/96: همایش (جناب آقای دکتر اردکانی)
درتاریخ 29/11/96: آوادرمانی+کارگاه روانشناسی
-آوا درمانی با همکاری سرکار خانم قویدل و جناب آقای قاسمی .
-کارگاه معنوی بهبود یافته ها : جناب آقای دکتر نوذری

Go to top