موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

گزارش صورتهای مالی سال 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top