موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

همايش آمورشي پيشگيري از سرطان با همكاري موسسه خيريه مهيار ،خانه سلامت باشگاه نفت ارديبهشت ١٣٩٧

Go to top