موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار    اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

انتقال بخش اداری موسسه مهیار به ساختمان اقامتگاه و تجهیز بخش لابی اقامتگاه برای بیماران و همراهان انها

 

Go to top