موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

سرکار خانم جمالی بعد از پنج ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آذر 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

Go to top