موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی


جناب آقای فاطری بعد از سه هفته اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در دی 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

Go to top