موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی


سرکار خانم سیفی دلی بعد از دو ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در بهمن 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

Go to top