موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

رعايت اصول بهداشتي موسسه خيريه مهيار :
ضد عفوني كردن روزانه مراجعين و ساختمان اقامتگاه جهت پيشگيري از ويروس كرونا

Go to top