موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

جناب آقای صابر بهبودوف بعد از یک ماه و نیم اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در اسفند 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

Go to top