موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

جناب آقای رستمی بعد از یک چهل روز  اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در فروردین 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

Go to top