موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

جناب آقای حلیلی بعد از یکماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در شهریور 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

Go to top