موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

عضو حامی شخصی است که فرم عضویت مهیار را تکمیل نموده و مبلغ مشخصی را بطور منظم به موسسه واریز می نماید.

 

عضويت افراد در مهيار در قالب عضو حامی و پرداخت حق عضويت يکي از شيوه‌هاي مهم در تأمين منابع مالي موسسه محسوب مي شود. به منظور عضويت حامی پس از تكميل فرم و ارسال آن به موسسه از طریق دورنگار یا ایمیل جهت دریافت شماره عضویت، مبالغي را به صورت ماهانه  پرداخت می کنید و بدين وسيله ضمن پیوستن به اعضای مهیار، در حمایت مالی از موسسه مهیار سهیم می باشید. 

مهیار ، حس خوب یک همیار

دانلود فرم عضویت 

Go to top