موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

در شيوه مشارکت جمعی، همه يا تعدادي از کارکنان يك شركت یا سازمان به طور داوطلبانه حقوق يك يا چند روز خود و یا هر مبلغ دلخواه از حقوق را به بيماران تحت حمایت موسسه مهيار تخصيص مي‌دهند.تجميع همين مبالغ ، تبديل به مبلغ قابل توجهي براي كمك به بيماران مهيار مي‌شود،

 

"قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود"

Go to top