موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

عضو حامی شخصی است که فرم عضویت مهیار را تکمیل نموده و متعهد شده است مبلغ مشخصی را بطور منظم به موسسه واریز نماید.

 

عضويت افراد در مهيار در قالب عضو حامی و پرداخت حق عضويت يکي از شيوه‌هاي مهم در تأمين منابع مالي موسسه محسوب مي شود. به منظور عضويت حقیقی (فردي) پس از تكميل فرم عضويت حقیقی و ارسال آن به موسسه از طریق فکس یا ایمیل جهت دریافت شماره عضویت، مبالغي را به صورت ماهانه و يا سالانه پرداخت می کنید و بدين وسيله ضمن پیوستن به اعضای مهیار، در حمایت مالی از موسسه مهیار سهیم می باشید. مهیار حس خوب یک همیار.

دانلود فرم عضویت فردی

Go to top