موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

سبد و تاج گل نمادی برای ابراز همدردی در مجالس ترحیم دوستان و اقوام هستند، اما استندهای تسلیت مهیار نظر هر بیننده ای را جلب نموده و مجالی بهتر و مناسبتر برای این همدردی هستند.

شما می توانید بجای سفارش سبد یا تاج گلی که پس از یک یا دو روز خشک شده و به دور انداخته می شود، با سفارش استندهای تسلیت مهیار و پرداخت وجه آن به حساب موسسه، در تداوم درمان بیماران مبتلا به سرطان تحت حمایت مهیار سهیم باشید. موسسه خیریه مهیار استندی را به نام شما برای عرض تسلیت به مراسم سوگواری مورد درخواست ارسال می کند و پس از پایان مراسم نیز آن را به موسسه باز می گرداند.


تلفن سفارش استند تسلیت: 77892108

استند شماره 1

 

استند شماره 4

استند شماره 2

استند شماره 5 

استند شماره 3

استند شماره 6

 

Go to top