موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

عضو حامی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فرم عضویت مهیار را تکمیل نموده و متعهد شده است مبلغ مشخصی را بطور منظم به موسسه واریز نماید.

 عضويت حقوقی در مهيار در قالب عضو حامی و پرداخت حق عضويت يکي از شيوه‌هاي مهم در تأمين منابع مالي موسسه محسوب مي شود. در اين نوع عضويت سازمان، شرکت یا موسسه مربوطه با تصویب هیئت مدیره یا هیئت عامل خود متعهد می شود با پرداخت مبلغی مستمر به عنوان حق عضويت در قالب شخص حقوقی به جمع حامیان مهيار بپيوندد. 

به منظور عضويت حقوقی پس از تكميل فرم عضويت مربوط به اعضای حقوقی و تحویل یا ارسال آن به موسسه، مبالغ مشخصی را به صورت ماهانه و يا سالانه پرداخت می نمایید و بدين وسيله ضمن پیوستن به اعضای مهیار، در حمایت مالی از موسسه مهیار سهیم می باشید. 

دانلود فرم عضویت اشخاص حقوقی

Go to top