موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

در شيوه مشارکت جمعی، همه يا تعدادي از کارکنان يك شركت یا سازمان به طور داوطلبانه حقوق يك يا چند روز خود و یا هر مبلغ دلخواه از حقوق را به بيماران تحت حمایت موسسه مهيار تخصيص مي‌دهند.

 

هر چند كه مبلغ كمك هر فرد ممكن است اندک باشد اما تجميع همين مبالغ اندک کارکنان، تبديل به مبلغ قابل توجهي براي كمك به بيماران مهيار مي‌شود، چرا که قطره قطره دريا مي‌شود.

Go to top