پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد فقیر و نیازمند در سال 2017

0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان تحت سرپرستی
0K رویدادهای برگزار شده