انتقال بخش اداری و تجهیز لابی – آذر 97

انتقال بخش اداری و تجهیز لابی – آذر 97

انتقال بخش اداری و تجهیز لابی – آذر 97

انتقال بخش اداری موسسه مهیار به ساختمان اقامتگاه و تجهیز بخش لابی اقامتگاه برای بیماران و همراهان انها