بازدید معاون شهردار منطقه ۳ از اقامتگاه – تیر 99

بازدید معاون شهردار منطقه ۳ از اقامتگاه – تیر 99

بازدید معاون شهردار منطقه ۳ از اقامتگاه – تیر 99

حضور مهندس توکلی معاون شهردار منطقه ۳ ناحیه ۱ بهمراه آقای قلمی- خانم کمالیان – اقای مرادی در محل اقامتگاه موسسه خیریه مهیار

برگزاری جلسه با موضوع تعامل موسسه مهیار با شهرداری منطقه ۳ ناحیه ۱ برای برگزاری سمینارهای آموزشی و برای پیشگیری دوره های ماهیانه