برگزاری جلسه هیات مدیره – تیر 1400

برگزاری جلسه هیات مدیره – تیر 1400

برگزاری جلسه هیات مدیره – تیر 1400

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه مهیار با حضور تمامی اعضا در تاریخ 1400/04/13 برگزار شد