بهبودی آقای بهبودوف برگشت به شهرشان – اسفند 98

بهبودی آقای بهبودوف برگشت به شهرشان – اسفند 98

بهبودی آقای بهبودوف برگشت به شهرشان – اسفند 98

جناب آقای صابر بهبودوف بعد از یک ماه و نیم اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در اسفند 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند