بهبودی آقای حلیلی و برگشت به شهرشان – شهریور 99

بهبودی آقای حلیلی و برگشت به شهرشان – شهریور 99

بهبودی آقای حلیلی و برگشت به شهرشان – شهریور 99

جناب آقای حلیلی بعد از یکماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در شهریور 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند