بهبودی آقای رستمی و برگشت به شهرشان – فروردین 99

بهبودی آقای رستمی و برگشت به شهرشان – فروردین 99

بهبودی آقای رستمی و برگشت به شهرشان – فروردین 99

جناب آقای رستمی بعد از یک چهل روز  اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در فروردین 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند