بهبودی آقای رسول زاده و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی آقای رسول زاده و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی آقای رسول زاده و برگشت به شهرشان – آبان 98

جناب آقای رسول زاده  بعد از دو ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آبان 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند