بهبودی آقای فاطری و برگشت به شهرشان – دی 98

بهبودی آقای فاطری و برگشت به شهرشان – دی 98

بهبودی آقای فاطری و برگشت به شهرشان – دی 98

جناب آقای فاطری بعد از سه هفته اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در دی 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند