بهبودی آقای ملکی و برگشت به شهرشان – شهریور 98

بهبودی آقای ملکی و برگشت به شهرشان – شهریور 98

بهبودی آقای ملکی و برگشت به شهرشان – شهریور 98

جناب آقای ملکی  بعد از مدتی اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در شهریور 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند