بهبودی آقای مهرابادی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی آقای مهرابادی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی آقای مهرابادی و برگشت به شهرشان – آذر 98

جناب آقای مهرآبادی بعد از دو ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آذر 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند