بهبودی خانم تهامی و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی خانم تهامی و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی خانم تهامی و برگشت به شهرشان – آبان 98

سرکار خانم تهامی بعد از پنجاه روز  اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آبان 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند