بهبودی خانم جعفری و برگشت به شهرشان – مهر 98

بهبودی خانم جعفری و برگشت به شهرشان – مهر 98

بهبودی خانم جعفری و برگشت به شهرشان – مهر 98

سرکار خانم جعفری بعد از چهار ماه  اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در مهر 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند