بهبودی خانم جمالی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی خانم جمالی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی خانم جمالی و برگشت به شهرشان – آذر 98

سرکار خانم جمالی بعد از پنج ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آذر 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند