بهبودی خانم حبیبی و برگشت به شهرشان – مهر 98

بهبودی خانم حبیبی و برگشت به شهرشان – مهر 98

بهبودی خانم حبیبی و برگشت به شهرشان – مهر 98

سرکار خانم حبیبی بعد از دو هفته اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در مهر 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند