بهبودی خانم سیفی دلی و برگشت به شهرشان – بهمن 98

بهبودی خانم سیفی دلی و برگشت به شهرشان – بهمن 98

بهبودی خانم سیفی دلی و برگشت به شهرشان – بهمن 98

سرکار خانم سیفی دلی بعد از دو ماه اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در بهمن 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند