بهبودی خانم شریفی و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی خانم شریفی و برگشت به شهرشان – آبان 98

بهبودی خانم شریفی و برگشت به شهرشان – آبان 98

سرکار خانم معصومه عظیمی بعد از ده روز  اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آبان 98 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند