بهبودی خانم عظیمی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی خانم عظیمی و برگشت به شهرشان – آذر 98

بهبودی خانم عظیمی و برگشت به شهرشان – آذر 98

سرکار خانم معصومه عظیمی بعد از یک ماه و نیم اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در آذر 98 ،  این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند