جلسه مجمع عمومی عادی – تیر 1400

جلسه مجمع عمومی عادی – تیر 1400

جلسه مجمع عمومی عادی – تیر 1400

در تاریخ 1400/04/25 روز جمعه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موسسه خیریه مهیار آغاز شد.
در شروع آقای شاکری فرد ریسس هیات مدیره ، عملکرد موسسه مهیار را برای حاضرین در جلسه و افرادی که به صورت مجازی ارتباط برقرار کرده بودند گزارش دادند و در پایان لنتخاب افراد هیات مدیره توسط هیات امنا موسسه مهیار صورت گرفت.