جلسه هیات مدیره جدید – مهر 98

جلسه هیات مدیره جدید – مهر 98

جلسه هیات مدیره جدید – مهر 98

در تاریخ هفتم مهرماه ساعت 18 جلسه هیات مدیره جدید تشگیل گردید
که در این جلسه

  • آقای شاکری به سمت رئیس هیات مدیره
  • خانم دکتر سیمین مقدم به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
  • آقای جمشید آزادی به عنوان مدیر عامل
  • آقای رضا شعبانی به عنوان خزانه دار
  • خانم دکتر آشوری به عنوان دبیر
  • خانم دکتر صدیقه عظیمی حسینی به عنوان عضو اصلی  انتخاب شدند.