حضور اعضاء هیات مدیره موسسه مهیار در بخش پیوند بیمارستان طالقانی – روز پرستار

حضور اعضاء هیات مدیره موسسه مهیار در بخش پیوند بیمارستان طالقانی – روز پرستار

حضور اعضاء هیات مدیره موسسه مهیار در بخش پیوند بیمارستان طالقانی – روز پرستار

حضور اعضاء هیات مدیره موسسه خیریه مهیار در بخش پیوند بیمارستان طالقانی
جهت تقدیر و تشکر از پرستاران زحمتکش بخش پیوند مغز استخوان
روز پرستار گرامی باد