حضور خادمین حرم امام زاده صالح(ع) – مرداد 1401

حضور خادمین حرم امام زاده صالح(ع) – مرداد 1401

حضور خادمین حرم امام زاده صالح(ع) – مرداد 1401

حضور خادمین حرم امام زاده صالح (ع) همراه با پرچم گنبد امام رضا (ع) در اقامتگاه موسسه خیریه مهیار جهت عیادت از مددجویان ساکن اقامتگاه