حضور سرکار خانم بهاره رهنما در اقامتگاه مهیار – اردیبهشت 99

حضور سرکار خانم بهاره رهنما در اقامتگاه مهیار – اردیبهشت 99

حضور سرکار خانم بهاره رهنما در اقامتگاه مهیار – اردیبهشت 99

حضور سرکار خانم بهاره رهنما در اقامتگاه مهیار و دیدار با کارکنان و بیماران