21 مددجو و همراه در اقامتگاه مهیار

21 مددجو و همراه در اقامتگاه مهیار

21 مددجو و همراه در اقامتگاه مهیار

ضمن قدردانی از خیرین همراه مهیار

در حال حاضر 21 مددجو و همراهشان در اقامتگاه خیریه مهیار ساکن هستند