درختکاری همراه با موسسه سرطان پستان تهران

درختکاری همراه با موسسه سرطان پستان تهران

درختکاری همراه با موسسه سرطان پستان تهران

جمعه 20 اسفند 95- وسیله ایاب و ذهاب از میدان رسالت ساعت 8:30 صبح آماده حرکت است.

 

تکمیلی:

جمعی از همراهان مهیار در این برنامه حضور یافتند.