دور همی یکشنبه های بهبودیافته ها

دور همی یکشنبه های بهبودیافته ها

دور همی یکشنبه های بهبودیافته ها

هر هفته برنامه دور همی بهبودیافته های عزیز ، برگزار می شود

این هفته نیز آوا درمانی توسط سرکار خانم نازی قویدل و برنامه دورهمی و جشن تولد برای متولدین دی ماه برگزار شد

با تشکر از مدیریت محترم برنامه ها سرکار خانم حکمت مشتاق و دلبر لک