دومین نشست اعضای مهیار در خصوص بررسی طرح نقاهتگاه -فروردین 97

دومین نشست اعضای مهیار در خصوص بررسی طرح نقاهتگاه -فروردین 97

دومین نشست اعضای مهیار در خصوص بررسی طرح نقاهتگاه -فروردین 97

مهمترین رویای موسسه مهیار که سالها در تلاش جهت محقق شدنش بود به همت جمعی ازانسان های نوع دوست، انسانهایی از جنس انسانیت و مهربانی در حال عملی شدن است .
ساخت نقاهتگاهی جهت بیماران پیوندی که فلسفه وجودی مهیار از ابتدای تاسیس بوده است این روزها دغدغه مدیریت و اعضاء هیئت مدیره مهیار است .
:tulip:در روز دوشنبه بیستم فروردین ماه 97 دومین نشست در خصوص بررسی طرح اولیه نقاهتگاه، در بخش پیوند بیمارستان طالقانی با حضور آقایان دکتر حاج فتحعلی (رِئیس بخش پیوند ) و دکتر میرابیان (طراح پروژه نقاهتگاه) صورت گرفت.
:tulip:در این جلسه طرح اولیه و الزامات مورد نیاز ساخت نقاهتگاه مجددا مورد بررسی قرار گرفت .
:tulip:از جمله نکاتی که دکتر حاج فتحعلی بررسی و ایجاد آن را در نقاهتگاه ضروری دانستند در نظر گرفتن شرایطی بمنظور افزایش بنیه روحی و روانی بیمار علاوه بر بحث حفظ محیطی عاری از آلودگیهاست .