دیدار معاون شهردار منطقه 3 و هیات همراه از اقامتگاه موسسه خیره مهیار-آذر 98

دیدار معاون شهردار منطقه 3 و هیات همراه از اقامتگاه موسسه خیره مهیار-آذر 98

دیدار معاون شهردار منطقه 3 و هیات همراه از اقامتگاه موسسه خیره مهیار-آذر 98

دیدار معاون شهردار منطقه 3 و هیات همراه از اقامتگاه موسسه خیره مهیار- آذر 98