سمپوزیون سرطان نسترن در مشهد برگزار شد

سمپوزیون سرطان نسترن در مشهد برگزار شد

سمپوزیون سرطان نسترن در مشهد برگزار شد

سمپوزیون سرطان نسترن در تاریخ 08/07/94 در مشهد برگزار شد و در این سمپوزیون مقاله ی مشترک خانم دکتر فروغ طرآبادی و آقای پرفسور ناصر پارسا جزوه بهترین مقاله شناخته شد که این عزیزان از اعضای هیات مدیره و هیات امناء مؤسسه مهیار می باشند. آقای شاکری مدیر عامل مؤسسه مهیار در این سمپوزیون شرکت داشته و با آقای دکتر میر احمدی همسر زنده یاد نسترن و دکتر اقوامی ارولوژیست بهبود یافته و آقای تقی اخلاقی ملاقات داشته که برای همکاری مشترک با مؤسسه مهیار گفتگو داشتند و قرار شد در نشست بعدی در دفتر مهیار تفاهم نامه همکاری امضاء شود.