ضدعفونی رزوانه اقامتگاه برای مقابله با ویرویس کرونا

ضدعفونی رزوانه اقامتگاه برای مقابله با ویرویس کرونا

ضدعفونی رزوانه اقامتگاه برای مقابله با ویرویس کرونا

رعايت اصول بهداشتي موسسه خيريه مهيار :
ضد عفوني كردن روزانه مراجعين و ساختمان اقامتگاه جهت پيشگيري از ويروس كرونا