مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – آبان 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – آبان 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – آبان 1402

ساعت 9:30 روز جمعه مورخه 05/08/1402 به استناد ماده 13 اساسنامه با دعوت قبلی و کتبی از اعضاء هیات امناء

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مؤسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار

به شماره ثبت 23126 و شناسه ملی 10103709778 با حضور هیات رئیسه :

1- آقای امیر علی خان خلیلی به عنوان رئیس جلسه

2- آقای فرشید رادمند منشی

3- آقای منصور شاکری فرد به عنوان ناظر

در محل قانونی مؤسسه برگزار گردید.

دستور جلسه
1- انتخاب اعضای هیأت مدیره
2- سایر موارد پیشنهادی