مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – تیر 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  – تیر 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – تیر 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موسسه خیریه مهیار در تاریخ 30 تیرماه با حضور اعضا هیات امناء  و هیات مدیره برگزار شد.
در این مجمع موارد زیر
– بررسی گزارش هیات مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال 1401
– بررسی بودجه سال 1402
-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس
-انتخاب روزنامه کثیر النتشار
و سایر موارد پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.